• Facebook

שנדבר? או ווטסאפ

052-3830828

?מעדיפה במייל 

 tamibarkai@gmail.com 

  בפייסבוק 

 פגישה קשובה עם עצמך  

  • Facebook

:אפשר גם לשלוח מכאן

שוב ושוב היה עלי ללמוד עד כמה הלב יכול להיות מרווח"

 "ושוב ושוב היה עליי לנכס מחדש את המרחב הזה

 

אתי הילסום

  • Facebook

   tamibarkai@gmail.com   052-3830828    קליניקה בתל-אביב, פרדס חנה והרצליה